ബഡ്സ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ചെയ്തു

June 17, 2022

കുടുംബശ്രീയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ്സ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി പെട്രോനെറ്റ് എൽ.എൻ.ജി ലിമിറ്റഡ് സി.എസ്. ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ചെയ്തു. പള്ളിപ്പുറം, എളങ്കുന്നപുഴ, മുളവുകാട് …

എറണാകുളം : സമയോചിത ഇടപെടൽ ; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ പരീക്ഷാസെന്റർ

June 25, 2021

എറണാകുളം : കോവിഡ് കാലത്തു  പരീക്ഷ സെന്ററായി ലഭിച്ച കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി മാർ ഏലിയാസ് കോളേജിനെക്കാൾ അടുത്തുള്ള  അയ്യമ്പിള്ളി റാംസ്‌ കോളേജ്  പരീക്ഷാകേന്ദ്രമായി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വൈപ്പിനിലെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ. വൈപ്പിനിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദവിദ്യാർഥികൾക്ക് കോതമംഗലത്ത് അനുവദിച്ച പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അയ്യമ്പിള്ളി റാംസ്‌ …