അഭിപ്രായപ്രകടനവും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു – ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റസ് യൂണിയൻ

March 2, 2020

ലഖ്നൗ മാര്‍ച്ച് 2: മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യവും രാജ്യത്ത് എവിടെയും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ഇന്റർനെറ്റ് വിഛേദിക്കുന്നതിലൂടെ മൗലീക അവകാശത്തിലും അധികാരം കൈകടത്തുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റസ് യൂണിയന്റെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും …