കൈറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ: ജൂലൈ 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

July 21, 2022

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ (കൈറ്റ്) ഐ.ടി തത്പരരായ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരായി സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി ജൂലൈ 26 വരെ നീട്ടി. പ്രൈമറി-ഹൈസ്‌കൂൾ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം ഹയർ …

തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ട്രൂയിംഗ് അപ്പ് പെറ്റീഷൻ: അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാം

July 5, 2021

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ വരവുചെലവ് കണക്കുകൾ ട്രൂയിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെറ്റീഷനിൻമേൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാം. കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.erckerala.org യിൽ പെറ്റീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾ തപാൽമാർഗമോ ഇ-മെയിൽ  (kserc@erckerala.org) മുഖേനയോ ജൂലൈ 26ന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കാം.പൊതു തെളിവെടുപ്പ് …