പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം അടക്കം പുതിയ ഉത്തരവുകള്‍

December 31, 2019

തിരുവനന്തപുരം ഡിസംബര്‍ 31: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ നിരോധനം. എന്നാവ് വെള്ളം, മദ്യം വില്‍ക്കുന്ന കുപ്പികള്‍ക്കും പാല്‍ക്കവറിനും ബ്രാന്റഡ്‌ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണത്തിനും നിരോധനം ബാധകമല്ല. മുന്‍കൂട്ടി അളന്നുവെച്ചിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങള്‍, ധാന്യപ്പൊടികള്‍, പഞ്ചസാര, മുറിച്ച മീനും …