എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഹൈടെക് ക്ലാസ്റൂം ആക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് കേരളം

December 5, 2019

തിരുവനന്തപുരം ഡിസംബര്‍ 5: എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഹൈടെക് ക്ലാസ്റൂം ഒരുക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം. ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടവും പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മുതല്‍ ഏഴ് വരെ ക്ലാസുള്ള 9,941 സ്കൂളുകളില്‍ ഹൈടെക് …