വയനാട് ജില്ലയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന സൗജന്യ അരിവിതരണം

April 23, 2020

വയനാട്: ഒ.ടി.പി സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന സൗജന്യ അരിവിതരണം വയനാട് ജില്ലയില്‍ തുടരുന്നു. അര്‍ഹതപെട്ടവര്‍ക്കാണ് അരി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ ഒ.ടി.പി സംവിധാനം വഴി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ആണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും …