സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ തീപിടുത്തം സംബന്ധിച്ച് 11 നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർ കൗശികൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ചു

August 27, 2020

തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഡോക്ടര്‍ കൗശികൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. തീപിടുത്തം നടന്ന മുറിയിലെ ഫയലുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടില്ല, സിസിടിവികൾ ഉള്ളിൽ ഉടനെ സ്ഥാപിക്കണം, തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയുള്ള ഈ ഫയലുകൾ …