തിരുവനന്തപുരം: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം

June 29, 2021

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഷോപ്‌സ് ആൻഡ് കമേഴ്‌സ്യൽ എസ്റ്റാബ്‌ളിഷ്‌മെന്റ്‌സ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ക്ലർക്ക് കം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികകളിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തൊഴിൽ വകുപ്പിലെ ഒന്നാംഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ …