പുതുതലമുറ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ചലഞ്ച് “ചുനൗത്തി” ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് – വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് തുടക്കമിട്ടു

August 29, 2020

ന്യൂ ഡെൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാം നിര പട്ടണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതുസംരംഭങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്പന്നങ്ങളും കൂടുതലായി വളർത്തിയെടുക്കുക ലക്‌ഷ്യം വച്ചുള്ള  പുതുതലമുറ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ചലഞ്ച്  “ചുനൗത്തി” ക്ക് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് – വിവര സാങ്കേതിക  മന്ത്രി ശ്രീ രവിശങ്കർ പ്രസാദ്  തുടക്കം കുറിച്ചു. …