ചുനക്കരയില്‍ ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി

March 3, 2020

ആലപ്പുഴ മാർച്ച് 3: ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പും ചേര്‍ന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിസന്റ് ശാന്താ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. വെട്ടിക്കോട് പാടത്തോട് ചേര്‍ന്ന് …