ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‌ ഇനിമുതല്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല

August 30, 2020

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജനനമരണ രജിസ്‌ട്രേഷന്‌ വരുന്നവര്‍ ഇനിമുതല്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്‌ നിര്‍ദ്ദേശം. മരണ രജിസ്‌ട്രേഷന്‌ വരുന്നവര്‍ അപേക്ഷകന്‍റെയും മരിച്ച ആളുടേയും ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌ തെളിവായി ഹാജരാക്കണമെന്നുളള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിബന്ധനയാണ്‌ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കിയത്‌. ജനനമരണ രജിസ്‌ട്രേഷനില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌ …