സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾകുട്ടികൾക്കിടയിൽ തരംഗമാണ് പത്തുരൂപയുടെ ചുവന്ന ജ്യൂസ്, ഒരുതവണ കഴിച്ചാൽ

October 9, 2023

കുട്ടികളെ ലഹരിക്ക് അടിമകളാക്കി തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മിഠായികളും ശീതളപാനീയങ്ങളും ബബിൾഗമ്മുകളും സ്കൂൾ പരിസരത്ത് വ്യാപകമാകുന്നു. വീര്യം കുറഞ്ഞ രാസലഹരി ഇവയിലുണ്ടെന്നാണ് സംശയം. ഇതിന് തടയിടാൻ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്കൂൾപരിസരങ്ങളിലുള്ള 3500 കടകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി. സംശയകരമായ 720 സാമ്പിളുകൾ ലാബിൽ …