ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്

August 9, 2023

കോഴിക്കോട്: പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കത്രിക എവിടെ നിന്നാണ് കുടുങ്ങിയതെന്ന് ലഭ്യമായ തെളിവിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വിലയിരുത്തി. വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ കത്രിക കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റേതാണെന്നായിരുന്നുവെന്ന പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയാണ് മെഡിക്കൽ …