കൈത്തറി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ ധനസഹായം

June 2, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കേരള  കൈത്തറി  തൊഴിലാളി  ക്ഷേമനിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ്-19 പ്രത്യേക രണ്ടാംഘട്ട ധനസഹായമായി 1000 രൂപകൂടി ഗുണഭോക്താകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്  രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അയക്കുമെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ അരക്കൻ ബാലൻ അറിയിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആയിരം രൂപ എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരുന്നു. …