79 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം, ഭർത്താവിൻറെ പ്രായം 110 ഭാര്യയുടേത് 104

August 30, 2020

ക്വീറ്റോ: ഇക്വഡോറിയൻ ദമ്പതികളായ മോറയും ക്വിന്ററോസും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ദമ്പതികൾ എന്ന് റെക്കോർഡിലെത്തി . 79 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതമാണ് ജൂലിയോ സീസർ മോറയും വാൽഡ്രാമിന ക്വിന്ററോസും പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഭർത്താവായ മോറയുടെ പ്രായം 110 ആണ് ഭാര്യക്ക് 104 വയസ്സായി …