ചന്ദനം വച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും മുറിക്കാനും അനുവദിച്ചാൽ എന്ത്?

July 6, 2021

കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവുകള്‍ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു മാത്രം ഉള്ളവയാണ്. മരംമുറി സംഭവം മറയാക്കി ഉത്തരവുകളെ മാത്രമല്ല ആക്രമിക്കുന്നത് കര്‍ഷകനേയും കര്‍ഷകന്റെ ഭൂമി അവകാശത്തേയുമാണ്. പട്ടയഭുമിയില്‍ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഉത്തരവ് 2020 ഒക്ടോബര്‍ 24-ന് റവന്യു …