പഴവങ്ങാടിയിൽ കാണാതായ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം പുഴയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി

September 6, 2020

പഴയങ്ങാടി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളപട്ടണം പുഴയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. കണ്ണപുരത്ത് നിന്ന് കാണാതായിരുന്നു. കണ്ണപുരം ചൈനക്ലേ റോഡിലെ കടയൻ ഹൗസിൽ ചന്ദ്രൻ തമ്പാന്റെ മൃതദേഹമാണ് വളപട്ടണം പുഴയിലെ അഴീക്കൽ പുലിമുട്ടിനു സമീപത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹത്തെ …