60 ലക്ഷം കൺസൾട്ടേഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇ-സഞ്ജീവനി

June 10, 2021

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ദേശിയ ടെലി മെഡിസിൻ സേവനമായ, ഇ-സഞ്ജീവനി 60 ലക്ഷം കൺസൾട്ടേഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 375-ഇൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ഒ പി ഡി-കളിലൂടെ, 40,000-ത്തിൽ പരം രോഗികൾ, 1600-ഇൽ അധികം ഡോക്ടറ്മാരുടേയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടേയും സേവനങ്ങൾ ദിവസേന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശിയ ടെലി …