അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ അധ്യാപക ദമ്പതിമാരെ നീലേശ്വരം നഗരസഭ ആദരിച്ചു

September 7, 2020

കാസര്‍കോട് : അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ അധ്യാപക ദമ്പതിമാരെ നീലേശ്വരം നഗരസഭ സംഘം വീട്ടില്‍ ചെന്ന് ആദരിച്ചു. പടിഞ്ഞാറ്റംകൊഴുവലിലെ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനായ എം.ശങ്കരന്‍ നമ്പ്യാര്‍മാസ്റ്റര്‍ – സി.എം.ഭാര്‍ഗ്ഗവി ടീച്ചര്‍ ദമ്പതിമാര്‍, രാമരം മുഹമ്മദ്മാസ്റ്റര്‍ – ലൈലടീച്ചര്‍ ദമ്പതിമാര്‍, പട്ടേനയിലെ പി.വി.കുഞ്ഞിരാമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ – …