ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജമായ തൊഴിൽ ശക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യവും കൂടുതൽ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു-കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

August 12, 2021

നൈപുണ്യ ശേഷിവികസനമാണ് ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനുമുള്ള   പ്രധാന മാർഗമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ, നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രി ശ്രീ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ,  പറഞ്ഞു. ‘തൊഴിൽ സൃഷ്ടിയും സംരംഭകത്വവും – ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള മാർഗം’  എന്ന വിഷയത്തിൽ സിഐഐയുടെ വെർച്വൽ …