തൃശ്ശൂർ: പത്മഭൂഷൺ ഡോ. പി കെ വാര്യരുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

July 10, 2021

തൃശ്ശൂർ: ആയുർവേദത്തിന്റെ പരമാചാര്യൻ പത്മഭൂഷൺ ഡോ. പി കെ വാര്യരുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ടി കെ നാരായണനും ഭരണസമിതിയംഗങ്ങളും  അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ആയുർവേദ ചികിത്സാ പദ്ധതിയെ ലോകനിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തിയ മഹാമനീഷിയാണ് പി …