പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യാം

October 30, 2021

2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം KITE (Kerala Infrastructure and Technology for Education (IT School)) വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.kite.kerala.gov.in) നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ 15 …