സുഗമ്യ ഭാരത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ താവർ ചന്ദ് ഗെഹ്ലോത് വിർച്വൽ രീതിയിൽ നാളെ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും; മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭ്യമാണ്

March 1, 2021

സുഗമ്യ ഭാരത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും “Access – The Photo Digest” എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കൈ-പുസ്തകവും കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രി ശ്രീ താവർ ചന്ദ് ഗെഹ്ലോത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നാളെ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും. ദിവ്യാഗ്ശാക്തീകരണ വകുപ്പിന്റേതാണ് ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും കൈ …