കൊച്ചിന്‍ റിഫൈനറിയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളും ആവാസ് തണലില്‍

March 5, 2020

കൊച്ചി മാർച്ച് 5: അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആവാസ് പദ്ധതിയില്‍ 1,00,000 പേരെ അംഗങ്ങളാക്കി ജില്ലയ്ക്ക് ചരിത്രനേട്ടം.   ജില്ലയില്‍ 1,11,646 പേരെ അംഗങ്ങളാക്കിയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ജില്ല ഒന്നാമതെത്തിയത്.  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച …