കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് ജാര്ഖണ്ഡ് കൃഷി- മൃഗസംരക്ഷണ- സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബാദല്പത്രലേഖ്. രണ്ടാം പിണറായി വിജയന്സര്ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാര്ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കനകക്കുന്നില്നടക്കുന്ന എന്റെ കേരളം മെഗാ പ്രദര്ശന വിപണന മേള സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കേരളത്തിലെ കാര്ഷിക- മൃഗസംരക്ഷണ രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങള് പഠിക്കാനെത്തിയതാണ് സംഘം. കേരളം വിവിധ മേഖലകളില്കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ നല്ല മാതൃകകള് ജാര്ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ നടപ്പിലാക്കാന് ശ്രമിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി കേരളം മാറിയതെങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാക്കാന്കൂടിയായിരുന്നു ഈ യാത്ര. മലയാളിയായ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ജാര്ഖണ്ഡിലെ കൃഷി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ പി. അബൂബക്കര് സിദ്ദീഖ് പല കാര്യങ്ങളിലും കേരള മാതൃക പിന്തുടരണമെന്ന് എനിക്ക് ഉപദേശം തരാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തില് നിന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട നല്ല വാര്ത്തകളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് സന്ദര്ശനത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു. മികച്ച രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. മലനിരകളും കായലുകളും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി മികച്ചതാണ്. എല്ലാവരും കേരളം സന്ദര്ശിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളവും കേരള വികസന മാതൃകയും കണ്ടില്ലെങ്കില് നിങ്ങള് പിന്നെയെന്താണ് ജീവിതത്തില്കണ്ടതെന്ന പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കാനും മന്ത്രി മറന്നില്ല.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം