ഫെസിലിറ്റേറ്റർ നിയമനം

കണിച്ചാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്ററെ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും. യോഗ്യത: വിമൻ സ്റ്റഡീസ്/ജൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്, സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ഫോൺ: 0490 2412065.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം