എറണാകുളം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരുതലായി പാറക്കടവ് ബ്ലോക്കിന്റെ ‘തൂവൽ സ്പർശം’

July 8, 2021

കാക്കനാട്: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാറക്കടവ് ബ്ലോക്കിന്റെ കരുതൽ. സൗഹൃദകൂട്ടായ്മകൾ ഇല്ലാതെ മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടിയാണ് ബ്ലോക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടാതെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും  തൂവൽ സ്പർശത്തിലൂടെ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്നു.   “ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്ത കുട്ടികളും …