കാട്ടുപന്നിശല്ല്യം; ജനങ്ങള്‍ ഭീതിയില്‍

November 2, 2020

കൊടുമണ്‍: ഏനാദിമംഗലം, കൊടുമണ്‍ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്ല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുളളില്‍ത്തന്നെ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് പന്നികള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വരുത്തിയിട്ടുളളത്. ബാങ്കുളില്‍ നിന്നും മറ്റും വായ്പ്പയെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുളള കൃഷികളാണ് പന്നിശല്ല്യം മുഖാന്തിരം തകര്‍ന്നത്. കൊടുമണ്‍ പ്ലാന്റേഷനില്‍ നിന്നും …