എറണാകുളം: കുഫോസ് മത്സ്യകർഷക അവാർഡിന് ജൂലൈ 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

കൊച്ചി: കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവ്വകലാശാല (കുഫോസ്) സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച മത്സ്യകർഷകന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ജൂലൈ 12 വരെയായി ദീർഘിപ്പിച്ചു. മത്സ്യകൃഷി രംഗത്ത് സമഗ്രമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള മത്സ്യകർഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നാമനിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷ / നാമനിർദ്ദേശവും അനുബന്ധ രേഖകളും  രജിസ്ട്രാർ, കുഫോസ്, പനങ്ങാട്, കൊച്ചി – 682 506 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. registrar@kufos.ac.in എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലും അപേക്ഷ / നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാം

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം