പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ നിയമ പോരാട്ടം: കുഞ്ഞന്‍ സത്യന് സ്വന്തം ഭൂമിയായി

September 8, 2020

കൊല്ലം : പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട  നിയമ പോരാട്ടത്തിനോടുവില്‍ കുഞ്ഞന്‍ സത്യന് സ്വന്തം ഭൂമിയായി. ഇളമാട് പഞ്ചായത്തിലെ വേങ്ങൂര്‍ മലയിലെ 50 സെന്റ് ഭൂമിയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പട്ടയമേളയിലൂടെ കുഞ്ഞന്‍ സത്യന് ലഭിച്ചത്. സ്വന്തം ഭൂമിക്കായി കുഞ്ഞന്‍ സത്യന്‍  കയറിയിറങ്ങാത്ത ഓഫീസുകളില്ല അനുഭവിക്കാത്ത …