മുട്ടം പാലാ റൂട്ടില്‍ പുറവിള ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നു; റോഡ് വിണ്ട് കീറി

August 17, 2020

ഇടുക്കി: മുട്ടം – പാലാ റൂട്ടില്‍ പുറവിള ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മഴയിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് റോഡും ഭിത്തിയും ഇടിഞ്ഞത്. റോഡിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിലെ സംരക്ഷണഭിത്തിയും ഇതോടൊപ്പം തകര്‍ന്നു. ടാറിങ്ങിന്റെ പാതി ഭാഗം വരെ …