തൃശൂര്‍ പരിയാരത്ത് കുടുംബശ്രീ മിനി സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് തുറന്നു

August 6, 2020

തൃശൂര്‍ : പരിയാരത്ത് കുടുംബശ്രീ മിനി സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സംഭരണ- സംസ്‌കരണ- വിപണന കേന്ദ്രം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മിനി സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് പണി …