കോട്ടയം: സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ഹാൾമാർക്കിംങ് പരിശോധിക്കാൻ ബി.ഐ.എസ് കെയർ ആപ്പ് ബി.ഐ.എസ്.: ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

February 4, 2022

കോട്ടയം: സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ബി.ഐ.എസ് ലോഗോ, പ്യൂരിറ്റി ചിഹ്നം, ഹാൾമാർക്കിംഗ് യുണീക്ക് ഐഡി (എച്ച്.യു.ഐ.ഡി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നു മാർക്കുള്ള പുതിയ ഹാൾമാർക്കിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയാറാക്കി ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേഡ്സ്. ബി.ഐ.എസ് കെയർ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിന് വിവിധ സർക്കാർ …

ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മൂന്നാമത് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ശ്രീ പീയൂഷ് ഗോയൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു

March 1, 2021

ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മൂന്നാമത്  ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ, ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ മന്ത്രി ശ്രീ പീയൂഷ് ഗോയൽ വിർച്വലായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെറുകിട ഇടത്തരം നാമമാത്ര സംരംഭങ്ങൾ, പുതു സംരംഭങ്ങൾ, വനിതാ സംരംഭകർ എന്നിവർക്ക് പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് …