കാസർകോട്: ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് സെന്ററുകളാകുന്നു; യോഗ ജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനം ഒമ്പതിന്

November 8, 2021

കാസർകോട്: നാഷനൽ ആയുഷ് മിഷന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ 260 ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് സെന്ററുകളാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോടോം-ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബേളൂർ ഗവ. മാതൃക ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നവംബർ ഒമ്പതിന് നടക്കും.രോഗചികിത്സയോടൊപ്പം …