​ആലപ്പുഴ: സര്‍ക്കാരിന്റെ 100 ദിന കര്‍മപരിപാടി; അതിവേഗ വായ്പകള്‍ നല്‍കും

June 30, 2021

​ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലളിതമായ നടപടിക്രമത്തിലൂടെ അതിവേഗ വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് വായ്പകൾ നൽകുന്നു. നിശ്ചിത വരുമാന പരിധിയിലുള്ള 18-നും 55-നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള തൊഴിൽരഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് 5 വർഷ തിരിച്ചടവ് …

തിരുവനന്തപുരം കുടുംബശ്രീ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനകള്‍ക്ക് വനിത വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വായ്പ

August 5, 2020

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വികേന്ദ്രീകരണ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന കുടുംബശ്രീ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനകള്‍ക്ക് വനിത വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിപുലമാക്കാനും സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനും വിവിധ കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്കായി 30 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ …