കൊല്ലം: പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും പരിശോധന കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു

July 18, 2021

കൊല്ലം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കിലെ മൈലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആന്റിജന്‍, ആര്‍.പി.സി.ആര്‍ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആയുര്‍വേദ-ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകള്‍, ആന്റിജന്‍ പരിശോധന കിറ്റ് എന്നിവ  വിതരണം ചെയ്തതായി …

കൊല്ലം: ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു

July 12, 2021

കൊല്ലം: വെട്ടിക്കവല അഡീഷണല്‍ ഐ.സി.ഡി.എസ് പദ്ധതി ഓഫീസിലെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്  കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡ്രൈവര്‍ സഹിതം വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 22 വൈകുന്നേരം മൂന്നു വരെ. …

കൊല്ലം: ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു

July 9, 2021

കൊല്ലം: വെട്ടിക്കവല അഡീഷണല്‍ ഐ.സി.ഡി.എസ് പദ്ധതി ഓഫീസിലെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്  കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡ്രൈവര്‍ സഹിതം വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 22 വൈകുന്നേരം മൂന്നു വരെ. …