പ്രത്യേക ജാതിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ ബാര്‍ബര്‍ഷോപ്പുകള്‍ പൂട്ടിച്ചു

September 9, 2020

ഇടുക്കി: വട്ടവടയില്‍ ജാതിവിവേചനം പുലര്‍ത്തിയ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് പൂട്ടിച്ചു. ചില പ്രത്യേക ജാതിവിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകളില്‍ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് പഞ്ചായത്തും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതിയും ഇടപെട്ട് ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പ് അടച്ചു പൂട്ടിയത്. ചക്ലിയ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ …