ത്യാഗത്തിന്റെ നഗരത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്രം ഉയരുന്നത് – ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റ് അദ്ധ്യക്ഷൻ മഹന്ത് നൃത്യ ഗോപാൽദാസ് സമദർശിയോട്

August 5, 2020

അയോധ്യ. : സരയുവും അയോധ്യയും ശാന്തമാണ്. എന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവ മനസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വർഷകാലത്തെ സരയൂ നദി പോലെ കലങ്ങി കുത്തിയൊഴുകി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷനായ നൃത്യ ഗോപാൽ ദാസ് അയോധ്യയിലെ ആശ്രമത്തിൽ പതിവ് …