വയനാട് ജില്ലയിലെ ഭവനരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരുടെ പുനരധിവാസ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് (09-09-2020)

September 9, 2020

വയനാട്: ജില്ലയിലെ ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളുടെ വിവിധ പുനരധിവാസ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് (സെപ്തംബര്‍ 9 ) പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ബാലന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നിര്‍വ്വഹിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 ന് മുട്ടില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് …