കെട്ടിടങ്ങൾ ഹരിതമാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ എപി സർക്കാർ ഐജിബിസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു

September 28, 2019

ഹൈദരാബാദ് സെപ്റ്റംബർ 28: സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഹരിതമാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ആന്ധ്ര സർക്കാർ ഐ‌ജി‌ബി‌സിയെ ക്ഷണിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിലവിലുള്ളതും നിലവിലുള്ളതുമായ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സിഐഐ-ഐജിബിസിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്. വ്യവസായങ്ങളെ ഹരിതമാക്കി അവരുടെ മത്സരശേഷിയും പരിസ്ഥിതി പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക; ഹരിത …