എറണാകുളം: വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു

April 12, 2022

ഇടപ്പളളി എറണാകുളം: വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിനു കീഴിലുളള ഇടപ്പളളി അഡീഷണല്‍ ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 2022 മെയ് ഒന്നു മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള മുദ്രവച്ച ടെന്‍ഡറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ഡറുകള്‍ …

തൃശ്ശൂർ: ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു

July 8, 2021

തൃശ്ശൂർ: വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ചാലക്കുടി ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കും നിബന്ധനകള്‍ക്കും വിധേയമായി, വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുവാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വ്യക്തികള്‍/സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്ന് മത്സര …