പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടുന്നതിനായി കരട് ഡ്രോൺ ചട്ടങ്ങൾ- 2021, കേന്ദ്ര സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി

July 15, 2021

പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടുന്നതിനായി, പരിഷ്കരിച്ച കരട് ഡ്രോൺ ചട്ടങ്ങൾ 2021( Draft Drone Rules, 2021 ) കേന്ദ്ര സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി.വിശ്വാസം, സ്വയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതിക്രമിച്ച് കടക്കാതെയുള്ള നിരീക്ഷണം  എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച  ഡ്രോൺ ചട്ടങ്ങൾ  2021,  നിലവിലെ യു‌എ‌എസ് …