കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്: കോഴിക്കോടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പാൻ അവസരം

November 15, 2021

കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിൽ കോഴിക്കോടൻ രുചിപ്പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പാൻ അവസരം. ഡിസംബർ 26 മുതൽ 31 വരെ നടത്തുന്ന ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്റ്റാളുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. നവംബർ 15 …

കോഴിക്കോട്: മുറിച്ചുമാറ്റിയ തേക്ക് മരം ലേലം ജൂലൈ 7ന്

July 6, 2021

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് വളപ്പില്‍നിന്നും മുറിച്ചുമാറ്റിയ തേക്ക് മരം ജൂലൈ 7ന് ഉച്ചക്ക് 12ന് മാലൂര്‍കുന്നിലെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസില്‍ ലേലം ചെയ്യുമെന്ന് അസി.കമാണ്ടന്റ് അറിയിച്ചു. .