ആലപ്പുഴ: ഉള്ളി കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്

August 26, 2021

* മാതൃക ഉള്ളി കൃഷി പദ്ധതി അടുത്തമാസം ആരംഭിക്കും ആലപ്പുഴ : ഉള്ളി കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മാതൃകാ ഉള്ളികൃഷി പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ …

ആലപ്പുഴ: കഞ്ഞിക്കുഴിയില്‍ ഓണം പുഷ്പമേള ആരംഭിച്ചു

August 13, 2021

ആലപ്പുഴ: കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഓണം പുഷ്പ മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി. ബ്ലോക്കിലെ കാര്‍ഷിക സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആരംഭിച്ച പുഷ്പമേള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.ജി. മോഹനന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓണക്കാലത്ത് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ പൂ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുഷ്പമേള …