എറണാകുളം: അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ചേർത്ത് നിർത്തി തൊഴിൽ വകുപ്പ്

June 8, 2021

എറണാകുളം: ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന സർക്കാരിന്റെ ആശയം നടപ്പാക്കുകയാണ് ജില്ലയിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക്  ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) പി.എൻ. പുരുഷോത്തമൻ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം …