ഇടുക്കി: ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

June 8, 2021

ഇടുക്കി: ആനവിലാസം- മേരികുളം റോഡില്‍  ആനവിലാസം മുതല്‍ പളനിക്കാവ് വരെയുളള ഭാഗത്ത് നിര്‍മ്മാണ  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ജൂണ്‍ 8 മുതല്‍ ജൂലൈ 7 വരെ  ഈ റോഡിലൂടെയുളള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു.