അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്: കിരൺ ബേദി

November 6, 2019

പുതുച്ചേരി നവംബർ 6: അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്നും പൗരന്മാർ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുതെന്നും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കിരൺ ബേദി ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനും നിയമത്തെയും നിയമപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും മാനിക്കാനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമപരമായ …