തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിതരായ കർഷകർക്ക് ധനസഹായം

August 15, 2020

തൃശ്ശൂർ: റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പ്രളയബാധിതരായ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പശുവളർത്തൽ: ഒരു കർഷകന് 2 പശുക്കളെ വാങ്ങാവുന്ന പദ്ധതി. സബ്‌സിഡി 60000 രൂപ. കിടാരി വളർത്തൽ: 1 കിടാരിയെ വാങ്ങുന്ന …