സംസ്ഥാന പാതയിൽ ചങ്ങരംകുളം ചിയ്യാനൂർ പാടത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച് ഓട്ടോ യിത്രക്കാരായ 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോ രണ്ട് കാറുകളിലും ഇടിച്ചു:അപകടം വരുത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി നിർത്താതെ പോയി

August 7, 2023

സംസ്ഥാന പാതയിൽ ചങ്ങരംകുളം ചിയ്യാനൂർ പാടത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച് ഓട്ടോ യിത്രക്കാരായ 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോ രണ്ട് കാറുകളിലും ഇടിച്ചു:അപകടം വരുത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി നിർത്താതെ പോയി ചങ്ങരംകുളം:സംസ്ഥാന പാതയിൽ ചങ്ങരംകുളം ചിയ്യാനൂർ പാടത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ഓട്ടോയിൽ …