തണ്ണീര്‍മുക്കത്ത് 4114 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാന്‍ പദ്ധതി

July 15, 2020

ആലപ്പുഴ: തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ വീടുകള്‍ക്കും ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ജലജീവന്‍ മിഷനുമായി ചേര്‍ന്ന് സമ്പൂര്‍ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി. ആദ്യഘട്ടമായി മുപ്പത് മീറ്ററിനുളളില്‍ കുടിവെള്ളം വേണ്ടിവരുന്ന നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള വാട്ടര്‍ …